THE FIH PREFERRED SUPPLIER

What is a
FIH Preferred Supplier?

Cỏ nhân tạo đã được sử dụng trên sân khúc côn cầu hơn 30 năm lịch sử. FIH gốp sức ổng hộ sự phát triển của cỏ nhân tạo, duy trì chất lượng của sân bóng, xây dựng một tiêu chuẩn nghiêm khắc về thảm cỏ nhân tạo dành cho khúc côn cầu. Thảm cỏ phải đạt tiêu chuẩn nghiêm khắc về độ lăn của bóng, độ trượt của chân, giảm sóc …v.v.

CCGrass trỏ thành nhà sản xuất được FIH khuyên dùng vào năm 2017, không ngừng khai thác sản phẩm khúc côn cầu, chúng tôi đã cung cấp hệ thống thảm cỏ nhân tạo khúc côn cầu cấp quốc gia và cấp thế giới mà đã được FIH chứng nhận, và dùng để xây dựng các loại sân thi đấu, bao gồm: Olympic, World Cup, thi đấu tranh giải thanh niên…v.v. thỏa mãn nhu cầu của bạn.

Why choose a
FIH Preferred Supplier?

 • Full control of manufacture, installation and maintenance
 • Quality assurance system for both products and fields
 • FIH accredited laboratory testing
 • FIH Quality Programme
 • Continuous hockey turf manufacturing and innovation
 • Professional consultation service & field design
 • Full back up service, including extensive warranties and maintenance guidance

FIH Quality Programme

Product Certification

FIH Global

 • Non-filled “wet” Hockey Turf
 • Used for top level national & international hockey

FIH National –Class 1

 • Sand Dressed Hockey Turf
 • Used for high level club/college hockey

FIH National –Class 2

 • Sand Filled Hockey Turf
 • Used for community fields

FIH Multi-Sport–Class 1

 • Sand dressed or sand filled synthetic turf or textile surfaces
 • Normally used for multi-sport fields that also needs to accommodate football or lacrosse

FIH Multi-Sport–Class 2

 • Sand dressed or sand filled synthetic turf or textile surfaces
 • Normally used for multi-sport fields that is also used for tennis

FIH Multi-Sport–Class 3

 • Longer pile (3G) synthetic turf
 • Rubber and sand infill
 • Designed for football and hockey

Field Certification

Global Elite

FIH Tier1
competitions

Global

International and top level national
competitions

National

National, regional and
community hockey

Multi-sport

Community and development
level hockey

References

Ireland
India
SOUTH AFRICA
UK
back-to-top